Romanization game

Go down

Romanization game Empty Romanization game

Post by opipik on Wed Oct 28, 2015 6:13 pm

This is a game where someone posts a phonology (a natlang, a conlang or something you have just thought up) with a sample and other people have to do a romanization, both of the sample and of the phonology. After some turns, someone posts another phonology and so on...
There's no "next" phonology. Everyone can post a phonology whenever they want.
"How should I romanize this conlang" can also go here.

----

To start it off, Southeastern Tepehuan:

/p b t d k ɡ ʔ/
/m n ɲ/
/β s ʃ h/
/ʧ ʤ/
/ɾ ɮ̠/
/j/

/i ɨ u e ə o a/
/iː ɨː uː eː əː oː aː/

/ɡatuːk dɨɾ ba him ɡuiʔ naʃ ioʔm hiɾ ɡəʔkam, ʧam tuʔ puiʔ na haʃ aːɲ, na ni hɨʔʃ kuɲ ʧam hiɾ hupaːβkamuʔn naɲ dumaːɾtɨi tuʔ suːskaʔn hup βa koːkoʃʤaʔ ɡɨt. βaʔ aːɲ ʃiβ suːdaiʔ kɨʔn pɨʃ ka ham βopkon, ɡuʔ βaʔ ɡuiʔ na paiʔ ʤuːk ja aːjaʔ, puiʔ hi βuːsniaʔ ɨp na ham βopkonaʔ, na ɡuʔ βa ham tahaːɲʤaʔ ɡuʃ Dʒuːduʔ kam hiʃ Uaɲ Iːʔmdaɡaʔn ɡu Dios. haʔphi naɲ ɡuʔ aːɲ sɨɮ̠kam jaʔ puiʔm tɨtda, ʧam tuʔp haʃ hum aːʔndaʔ naɲ puiʔ pɨʃ kaiʔʧ. βaʔ mu əːk miʔ ʃi ɲua ɡəʔ suːdaiʔ ʧɨɾ. ɨʔɨːɾ hup hum duː ɡu suːdaiʔ βɨːʃ na hɨʔʃ huːɡɨt suːʔn, haʔp tuʔm na haʃ ɡu ɨʔɾaʔn ɡu haɾoiʔ noʔ mɨt mua. oʔodam kam tuʔiːʔ ʤi naːβat naʃ ʧua tɨ tɨiʔ./


Last edited by opipik on Sat Oct 31, 2015 7:33 pm; edited 1 time in total

opipik

Posts : 34
Join date : 2015-10-28

View user profile

Back to top Go down

Romanization game Empty Re: Romanization game

Post by opipik on Wed Oct 28, 2015 6:25 pm

/p b t d k ɡ ʔ/ <p b t d k g q>
/m n ɲ/ <m n ṉ>
/β s ʃ h/ <v s sh h>
/ʧ ʤ/ <ch j>
/ɾ ɮ̠/ <r lh>
/j/ <y>

/i ɨ u e ə o a/ <i ï u e ë o a>
/iː ɨː uː eː əː oː aː/ <ii ïï uu ee ëë oo aa>

/ɡatuːk dɨɾ ba him ɡuiʔ naʃ ioʔm hiɾ ɡəʔkam, ʧam tuʔ puiʔ na haʃ aːɲ, na ni hɨʔʃ kuɲ ʧam hiɾ hupaːβkamuʔn naɲ dumaːɾtɨi tuʔ suːskaʔn hup βa koːkoʃʤaʔ ɡɨt. βaʔ aːɲ ʃiβ suːdaiʔ kɨʔn pɨʃ ka ham βopkon, ɡuʔ βaʔ ɡuiʔ na paiʔ ʤuːk ja aːjaʔ, puiʔ hi βuːsniaʔ ɨp na ham βopkonaʔ, na ɡuʔ βa ham tahaːɲʤaʔ ɡuʃ Dʒuːduʔ kam hiʃ Uaɲ Iːʔmdaɡaʔn ɡu Dios. haʔphi naɲ ɡuʔ aːɲ sɨɮ̠kam jaʔ puiʔm tɨtda, ʧam tuʔp haʃ hum aːʔndaʔ naɲ puiʔ pɨʃ kaiʔʧ. βaʔ mu əːk miʔ ʃi ɲua ɡəʔ suːdaiʔ ʧɨɾ. ɨʔɨːɾ hup hum duː ɡu suːdaiʔ βɨːʃ na hɨʔʃ huːɡɨt suːʔn, haʔp tuʔm na haʃ ɡu ɨʔɾaʔn ɡu haɾoiʔ noʔ mɨt mua. oʔodam kam tuʔiːʔ ʤi naːβat naʃ ʧua tɨ tɨiʔ./

Gatuuk dïr ba him guiq nash ioqm hir gëqkam, cham tuq puiq na hash aaṉ, na ni hïqsh kuṉ cham hir hupaavkamuqn naṉ dumaartïi tuq suuskaqn hup va kookoshjaq gït. Vaq aaṉ shiv suudaiq kïqn pïsh ka ham vopkon, guq vaq guiq na paiq juuk ya aayaq, puiq hi vuusniaq ïp na ham vopkonaq, na guq va ham tahaaṉjaq gush Juuduq kam hish Uaṉ Ïqmdagaqn gu Dios. Haqphi naṉ guq aaṉ sïlhkam yaq puiqm tïtda, cham tuqp hash hum aaqndaq naṉ puiq pïsh kaiqch. Vaq mu eëk miq shi ṉua gëq suudaiq chïr. Ïqïïr hup hum duu gu suudaiq vïïsh na hïqsh huugït suuqn, haqp tuqm na hash gu ïqraqn gu haroiq noq mït mua. Oqodam kam tuqiiq ji naavat nash chua tï tïiq.

opipik

Posts : 34
Join date : 2015-10-28

View user profile

Back to top Go down

Romanization game Empty Re: Romanization game

Post by k1234567890y on Wed Oct 28, 2015 6:29 pm

lol you posted yourself, I was just preparing to post one

k1234567890y

Posts : 44
Join date : 2015-10-28

View user profile

Back to top Go down

Romanization game Empty Re: Romanization game

Post by opipik on Wed Oct 28, 2015 6:34 pm

k1234567890y wrote:lol you posted yourself, I was just preparing to post one

don't worry, post one!

opipik

Posts : 34
Join date : 2015-10-28

View user profile

Back to top Go down

Romanization game Empty Re: Romanization game

Post by k1234567890y on Wed Oct 28, 2015 6:34 pm

/p b t d k ɡ ʔ/<p b t d k g x>
/m n ɲ/<m n ny>
/β s ʃ h/<v s sh h>
/ʧ ʤ/<ch dj>
/ɾ ɮ̠/<r l>
/j/<i>

/i ɨ u e ə o a/<i ɨ e ə o a>
/iː ɨː uː eː əː oː aː/<ii ɨɨ ee əə oo aa>

/ɡatuːk dɨɾ ba him ɡuiʔ naʃ ioʔm hiɾ ɡəʔkam, ʧam tuʔ puiʔ na haʃ aːɲ, na ni hɨʔʃ kuɲ ʧam hiɾ hupaːβkamuʔn naɲ dumaːɾtɨi tuʔ suːskaʔn hup βa koːkoʃʤaʔ ɡɨt. βaʔ aːɲ ʃiβ suːdaiʔ kɨʔn pɨʃ ka ham βopkon, ɡuʔ βaʔ ɡuiʔ na paiʔ ʤuːk ja aːjaʔ, puiʔ hi βuːsniaʔ ɨp na ham βopkonaʔ, na ɡuʔ βa ham tahaːɲʤaʔ ɡuʃ Dʒuːduʔ kam hiʃ Uaɲ Iːʔmdaɡaʔn ɡu Dios. haʔphi naɲ ɡuʔ aːɲ sɨɮ̠kam jaʔ puiʔm tɨtda, ʧam tuʔp haʃ hum aːʔndaʔ naɲ puiʔ pɨʃ kaiʔʧ. βaʔ mu əːk miʔ ʃi ɲua ɡəʔ suːdaiʔ ʧɨɾ. ɨʔɨːɾ hup hum duː ɡu suːdaiʔ βɨːʃ na hɨʔʃ huːɡɨt suːʔn, haʔp tuʔm na haʃ ɡu ɨʔɾaʔn ɡu haɾoiʔ noʔ mɨt mua. oʔodam kam tuʔiːʔ ʤi naːβat naʃ ʧua tɨ tɨiʔ./<gatuuk dyr ba him guix nash ioxm gəxkam cham tux puix na hash aany na ni hɨxshkuny cham hir hupaavkamuxn dumaartɨi tux suuskaxn hup va kookoshdjax gɨt, vax aany shiv suudaix kɨxn pɨsh ka ham vopkon gux vax guix na paix djuuk ya aayax puix hi vuusniax ɨp na ham vopkonax na gux va ham tahaanydjax gush djuudux kam hish uany iixmdagaxn gu dios haxphi nany gux aany sɨlkam yax puixm tɨtda cham tuxp hash hum aaxndax nany puix pɨshkaixch vax mu əək mix shi nyua gəx suudaix chɨr ɨxɨɨr hup hum duu gu suudaix vɨɨsh na hɨxsh huugɨt suuxn haxp tuxm na hash gu ɨxraxn gu haroix nox mɨt mua oxodam kam tuxiix dji naavat nash chua tɨ tɨix>

Next:

/m n ŋ/
/p pʰ b t tʰ d ʈʂ ʈʂʰ ɖʐ k kʰ g ʔ/
/s z ʂ ʐ x~h/
/r l j w/
/ä ɛ i ɔ u ə/

/'wäm u 'duhtä mə'zän/

/nə'lu mə'jäh äm 'gu 'dutä 'däŋ/

/'äh 'duh 'xuʔ 'kʰäm 'ʈʂɔ äm 'lɔ/

k1234567890y

Posts : 44
Join date : 2015-10-28

View user profile

Back to top Go down

Romanization game Empty Re: Romanization game

Post by opipik on Wed Oct 28, 2015 6:39 pm

Hux Kham:

/m n ŋ/ <m n ng>
/p pʰ b t tʰ d ʈʂ ʈʂʰ ɖʐ k kʰ g ʔ/ <b p bb d t dd zh ch zzh g k gg q>
/s z ʂ ʐ x~h/ <s z sh r h>
/r l j w/ <r l y w>

/ä ɛ i ɔ u ə/ <a ea i o u e>

/'wäm u 'duhtä mə'zän/
/nə'lu mə'jäh äm 'gu 'dutä 'däŋ/
/'äh 'duh 'xuʔ 'kʰäm 'ʈʂɔ äm 'lɔ/

Wam u dduhda mezan. Nelu meyah am ggu dduda ddang. Ah dduh huq kam zho am lo.

opipik

Posts : 34
Join date : 2015-10-28

View user profile

Back to top Go down

Romanization game Empty Re: Romanization game

Post by k1234567890y on Fri Oct 30, 2015 11:36 pm

Next? Smile

k1234567890y

Posts : 44
Join date : 2015-10-28

View user profile

Back to top Go down

Romanization game Empty Re: Romanization game

Post by opipik on Fri Jan 08, 2016 4:11 pm

There's no "next" phonology. Everyone can post a phonology whenever they want.

opipik

Posts : 34
Join date : 2015-10-28

View user profile

Back to top Go down

Romanization game Empty Re: Romanization game

Post by k1234567890y on Fri Jan 08, 2016 7:35 pm

opipik wrote:There's no "next" phonology. Everyone can post a phonology whenever they want.
ok lol

maybe I should just come to my forum more and post more...

Next:
/m n ŋ/
/p b t d k g/
/ɸ β θ s x ɦ/
/w r l j/
/i o ə ä/

Syllable Structure: (C)V(C), syllables can only end with vowels, nasals and plosives, plosives neutralized in coda position

Note:
1. /o/ has an allophoneme [ʊ]
2. /β/ is actually an approximant

k1234567890y

Posts : 44
Join date : 2015-10-28

View user profile

Back to top Go down

Romanization game Empty Re: Romanization game

Post by opipik on Mon Jul 11, 2016 9:45 am

/m n ŋ/ <m n ng>
/p pʰ b t tʰ d ʈʂ ʈʂʰ ɖʐ k kʰ g ʔ/ <p hp b t ht d tr htr dr k hk g h>
/s z ʂ ʐ x~h/ <s z sh zh h>
/r l j w/ <r l y w>

/ä ɛ i ɔ u ə/ <a e i o u e>

/'wäm u 'duhtä mə'zän/ <Wam u duhta mezan>
/nə'lu mə'jäh äm 'gu 'dutä 'däŋ/ <Nelu meyah am gu duta dang>
/'äh 'duh 'xuʔ 'kʰäm 'ʈʂɔ äm 'lɔ/ <Ah du huh hkam tro am lo>
/m n ŋ/ <m n ng>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/ɸ β θ s x ɦ/ <f v th s x h>
/w r l j/ <w r l y>

/i o ə ä/ <i o e a>

Syllable Structure: (C)V(C), syllables can only end with vowels, nasals and plosives, plosives neutralized in coda position

Note:
1. /o/ has an allophoneme [ʊ]
2. /β/ is actually an approximant
Kavalan

/p b t d k ɡ q ʔ/
/m n ŋ/
/β s z ʁ/
/ɾ/
/ɮ j w/

/i ə a u/

/mɾizaq mɾuma tu qsup ta damu na kβaɾan. sʁi, ʔsi an mŋi qan-an, nŋi tamunan qaja, nŋi s ijuan na mtataɮ qaja. smuβat tu ɮɮan, sʁi βaqβaqqi ta tun in ɮijatip n timajta sa tasaw qawka nŋi ni paɾuma ta. qataβan ʁaja-aj wawaj na ɮamu-aj ɾanas. maɾisimpu siɮaɮak, saɾkijaw, stzaj, simqasupaʁ ka kamət tu sanuna βaqβaqi. qataβan na tasaw sa ʁaja-aj wawaj na ɮamu. ta ɮamu na kβaɾan skawaɾu qataβan./

opipik

Posts : 34
Join date : 2015-10-28

View user profile

Back to top Go down

Romanization game Empty Re: Romanization game

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum